Članstvo

 Ukoliko želite postati član Udruge „Europski kulturni krug“, Vaša pristupnica mora sadržavati  dolje navedene podatke.  Popunjenu pristupnicu pošaljite na ekult@mail.com ili poštom na adresu: „EKULT“, Trg Sv. Vida 9, 42205 Vidovec (maloljetnicima pristupnicu potpisuju i roditelji / skrbnici). Uplatnica za godišnju članarinu bit će Vam dostavljena poštom.

*Napomena o zaštiti Vaših podataka -  Vaši podaci upotrebljavaju se isključivo u   okviru obračunavanja i aktualizacije Vašeg članstva u udruzi.

__________________________________________________________________

PRISTUPNICA

Suglasan sam Statutom Udruge „Europski kulturni krug“,  te svojim potpisom potvrđujem da želim postati članom Udruge.

ime:

prezime:

adresa:

tel:

mail:

datum rođenja:

Suglasan sam sa plaćanjem godišnje članarine u iznosu od 100 Kn (za punoljetne članove) / 20 Kn (za maloljetne članove).

 

potpis roditelja/skrbnika:                                                             potpis člana:

__________________________________________________________________

 izvadak iz Statuta Udruge EKULT:

 

V.  ČLANSTVO I ČLANARINA

Članak 12.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna poslovno sposobna fizička osoba koja se bavi djelatnostima zbog kojih je udruga osnovana, ili drugim djelatnostima kojima neposredno doprinosi funkcioniranju Udruge i ostvarivanju njezinih ciljeva.

Članovi udruge EKULT mogu biti aktivni, pasivni i počasni.

(1)   Aktivni

 •   Aktivni članovi  udruge EKULT su oni koji u potpunosti prihvaćaju ciljeve udruge i to pismeno potvrde.
 •   Aktivni članovi sudjeluju u radu udruge, primaju obavijesti o radu, glasilo i program udruge i imaju pravo birati i biti birani u tijela udruge.
 •    Aktivnim članom postaje se na temelju odluke Upravnog odbora
 •   Upravni odbor udruge ima pravo odbiti zahtjev za aktivnim članstvom.
 •    Aktivni članovi imaju pravo sudjelovati na skupštinama udruge, donositi odluke i biti birani na rukovodeće funkcije udruge.

 

(2)   Pasivni

 •   Pasivni članovi Udruge EKULT sudjeluju u radu udruge i primaju obavijesti o radu, glasilo i program udruge, ali nemaju pravo donošenja odluka vezanih za rad udruge i ne mogu biti birani u tijela upravljanja.
 •    Pasivni članovi imaju pravo sudjelovanja na skupštinama udruge u svojstvu promatrača.
 • maloljetnici su do svoje punoljetnosti pasivni članovi.

(3)   Počasni

 •   Počasnim članom Udruge EKULT može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge i ostvarenju njezinih ciljeva.
 •   Odluku o tome donosi Upravni odbor.
 •   Počasni članovi ne plaćaju članarinu i nemaju pravo donositi odluke vezane za rad udruge, birati ili biti birani u tijela rada.

 

Članak 13.

Kandidat za prijem u aktivno ili pasivno članstvo Udruge ispunjuje  pristupnicu za prijem u Udrugu.

Kandidata za počasno članstvo mogu predlagati svi aktivni članovi udruge EKULT.

O primanju u članstvo i isključenju iz članstva Udruge odlučuje Upravni odbor Udruge.

 

Članak 14.

Aktivni članovi udruge imaju pravo i dužnost:

 •   Aktivno sudjelovati u radu Udruge
 •   Aktivno sudjelovati u upravljanju Udrugom
 •   Birati i biti birani u tijela Udruge
 •   Davati prijedloge i stavljati primjedbe u vezi s radom tijela Udruge
 •   Biti obavještavani o radu Udruge i izvršavanju njenih programskih zadataka
 •   Pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge
 •   Pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge
 •   Čuvati i podizati ugled Udruge
 •   Platiti godišnju članarinu

 

Pasivni članovi udruge imaju pravo i dužnost:

 •   Sudjelovati u radu Skupštine bez prava odlučivanja
 •   Davati prijedloge i izražavati vlastito mišljenje na sastancima Udruge
 •   Sudjelovati na sastancima, predavanjima i drugim oblicima djelovanja i aktivnosti Udruge utvrđenih ovim Statutom
 •   Predlagati bolja rješenja za Udrugu
 •   Biti obavještavani o radu Udruge i izvršavanju njenih programskih zadataka
 •   Pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge
 •   Pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge
 •   Čuvati i podizati ugled Udruge
 •   Platiti godišnju članarinu

 

Počasni članovi Udruge mogu:

 •   Sudjelovati u radu Skupštine bez prava odlučivanja
 •   Davati prijedloge i izražavati vlastito mišljenje na sastancima Udruge
 •   Sudjelovati na sastancima, predavanjima i drugim oblicima djelovanja i aktivnosti Udruge utvrđenih ovim Statutom
 •   Predlagati bolja rješenja za Udrugu

 

Članak 15.

Članstvo u udruzi prestaje:

 •   Smrću člana,
 •   Ispisom, na osobni zahtjev člana,
 •   Isključenjem,

 

Član može biti isključen iz udruge zbog:

 •   povrede odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
 •   narušavanja ugleda Udruge,
 •   narušavanja interesa Udruge, uslijed čijeg je djelovanja nastupila imovinska ili neimovinska šteta Udruzi,
 •   neplaćanja članarine za jednu kalendarsku godinu, a bio je pozvan na njezino plaćanje

   

  Članak 16.

  Odluku o isključenju člana donosi Upravni odbor.Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, podnijeti žalbu Skupštini udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana od dana dostave žalbe. Odluka skupštine je konačna.Visinu godišnje članarine utvrđuje Skupština Udruge na redovnoj sjednici.

  Ekult Okrugli . Png